Phòng Tranh David Chinh Truong
Đấu Giá Tranh

VOTE FOR PRESIDENT D TRUMP

  • Tên : VOTE CHO PRESIDENT D TRUMP
  • Danh họa: Truong Trong Chinh
  • Được vẽ vào năm : 2020

This auction is ended

Tài khoản Giá Thầu Thời Gian
d**************g $600.00 2021-01-05 03:24:30
a***n $500.00 2020-12-31 18:46:18
t*****5 $450.00 2020-12-31 17:52:59
b**********4 $400.00 2020-12-30 19:45:07
a***n $350.00 2020-12-27 19:28:15
a***n $250.00 2020-12-27 14:53:14
a***n $200.00 2020-12-27 06:00:41
a***n $150.00 2020-12-27 04:13:52
Start auction $100.00 27/12/2020 04:06:53